• امروز دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  تقدیر نامه ورضایت مشتریان

  نامه الکترونیک چاپ PDF

   مشتری مداری ،کیفیت ورضایت مشتریان مهمترین اصل فعالیت شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان است.(جهت  رویت تصاویر باوضوح بیشتر باview image  مفتوح فرمایید)