پروژه های طراحی ، تامین و ساخت (EPC)

چاپ

طراحی , تامین و ساخت (EPC ) بصورت کلید در دست پروژه های صنایع دارویی ، غذایی ، بیوتکنولوژی و شیمیایی

طراحی و ساخت کارخانجات دارویی ، غذایی ، تبدیلی ، شیمیایی ، اتاق های تمیز ( clean rooms) صنایع دارویی مطابق با استاندارد cGMP  و توسعه فرآیندهای بیوتکنولوژیک و تجهیزات وابسته

آخرین مقالات