• امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
 • شرکت اندیشگران جامع صنعت ایرانیان

  Farsi/Persian (Iran)English (United Kingdom)
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI
  • AJSI

  اصطلاحات و تعاريف معتبرسازی (Validation) درصنایع دارویی(1)

  نامه الکترونیک چاپ PDF

  اصطلاحات وتعاريف معتبرسازی (Validation) درصنایع دارویی
  معتبرسازي (Validation) :
  ايجاد مدارك مستند و مستدل به طوري ثابت كند يك فرآيند به طورثابت و مداوم توليد محصولي با درجه بالائي از تضمين مطابق با خصوصيات كيفي از پيش تعيين شده مي كند .

  طرح كلان معتبرسازي (Validation Master Plan) :
  مستند طرح ريزي شده است كه سياست ، استراتژي و روش هاي كلي براي معتبرسازي فرآيند ها/ سيستم ها / دستگاهها را براي Facility توليد توصيف مي كند . اين طرح همچنين و ظايف گروههاي درگير در امر معتبرسازي را تشريح مي كند.


  پروتكل معتبرسازي (Validation protocol)  :
  گروهي از اسناد و مدارك كه با درجه اطمينان بالايي جهت انجام ارزيابي هاي IQ ، OQ ، PQ به كار مي روند و متدولوژي انجام فازهاي معتبرسازي را مشخص مي كند.


  ارزيابي نصب Installation Qualification) IQ ) :
  عبارتست از بررسي اسناد و مدارك به منظور ارزيابي ساختار يا فطعات سرهم شده دستگاه يا سيستم كه مطابق با خصوصيات تائيد شده دستگاه همراه با كدهاي قابل كاربرد از طرف سازنده و مشخصات سازنده و رعايت اصول مهندسي بهينه (Good Engineering practice ) باشد .


  ارزيابي عملياتي (Opratinal Qualification) :
  انجام آزمايشات و تست هايي كه هدف آن اندازه گيري قابليت كاركرد واحد ، سيستم يا دستگاه طبق الزامات واصله يا سيستم به جهت كنترل شاخص هاي عملياتي ، اجرا مي گردد.

  ارزيابي عملكردي يا كارآيي ( PQ ( Performance Qualification

  ارزيابي سيستم / دستگاه / فرآيند جهت تضمين عملكرد آن در محدوده قابل قبول است .


  سيستم هاي بحراني   (Critical system):
  سيستم ها و تجهيزات و دستگاههايي اطلاق مي شود كه عملكرد آنها مستقيماً روي عملكرد فرآيند توليد و كيفيت محصولات اعم از حد واسط و نهايي يا هر دو موثر باشند .


  معتبرسازي مجدد(Revalidation)  :
  تكرار عمل معتبرسازي به منظور ايجاد اطمينان از اينكه تغيير وارد شده در فرآيند و يا دستگاههاي سيستم مطابق با برنامه كنترل تغييرات بوده و تاثير بر روي خصوصيات فرآيند وو يژگي محصول ندارد .


  معتبرسازي آينده نگر (Prospective Validation) :
  به معتبرسازي گويندکه قبل از توزيع محصول و شروع توليد و از فاز طراحي براي پلنت جديد يا تحقيق توسعه براي فرآيند انجام شود .


  معتبرسازي مقارن (همزمان ) (Councurrent Validation) :
  فعاليت معتبرسازي كه همزمان با توليد محصول و همراه با توليد محصول قبل از رسيدن به بازار صورت مي گيرد .


  معتبرسازي گذشته نگر (Retrospective Validation) :
  به فعاليت معتبرسازي گفته مي شود كه براي محصولي كه قبلاً توليد شده و در بازار دارويي توزيع شده است اين نوع معتبرسازي براساس مدارك و شواهد قبلي يا سوابق توليد انجام مي شود .

  تست  کارخانه ای (Factory Acceptance Test or FAT)

  FAT  قسمتی از فرایند معتبرسازی سیستم یا دستگاهها است که با حضور نماینده مشتری و در محل کارخانه سازنده انجام می گیرد.تست های عملیاتی وتایید اجزای عملیاتی وکارایی انها قبل از حمل به محل کارخانه مشتری انجام و نتایج در پروتکل FAT ثبت وتایید می شوند.